• Verzending
    levering in 48 uur
  • Bestellen
    veilig betalen
  • Service
    7 dagen retourrecht

Deel I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden.

‘Esculaap Media’: Esculaap Media bv gevestigd Karpergracht 24 te Beuningen, kvknr.: 56575181

‘Wederpartij’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ‘Esculaap Media’ een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Partijen: ‘Esculaap Media’ en de ‘Wederpartij’ die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van ‘Esculaap Media’ en ‘Wederpartij’ tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij ‘Esculaap Media toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door ‘Wederpartij’ te verrichten betaling dan wel prestatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van ‘Esculaap Media’. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 ‘Esculaap Media’ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Wederpartij’. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door ‘Esculaap Media’ aangegeven moment. ‘Esculaap Media’ zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van Esculaap Media en/of het in de colofons van de uitgaven van Esculaap Media verwijzen naar de gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft ‘Wederpartij’ het recht om aan ‘Esculaap Media’ te laten weten dat zij de ‘Overeenkomst’ wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.

2.3 Door met ‘Esculaap Media’ een overeenkomst aan te gaan doet de ‘Wederpartij’ afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door ‘Esculaap Media’ gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Artikel 3 Aanbod, totstandkoming, inhoud en wijziging overeenkomst

3.1 Alle door ‘Esculaap Media’ gedane aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf het moment van aanbieding. ‘Esculaap Media’ is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de ‘Wederpartij’ binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn. In geval van een niet tijdige prestatie of overschrijding van een termijn dient ‘Esculaap Media’ derhalve schriftelijk door ‘Wederpartij’ in gebreke te worden gesteld. ‘Esculaap Media’ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 De ‘Overeenkomst’ tussen ‘Esculaap Media’ en ‘Wederpartij’ komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een per telefax of langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (telefonische) bestelling door ‘Wederpartij’ bij ‘Esculaap Media’ en de aanvaarding door ‘Esculaap Media’ hiervan. ‘Wederpartij’ aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

3.4 De inhoud van folders, brochures en andere opgaven en/of vermeldingen door ‘Esculaap Media’ met betrekking tot haar producten en/of diensten zoals prijzen en omvang geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door ‘Esculaap Media’ uitdrukkelijk voorbehouden.

3.5 Door de ‘Wederpartij’ na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering of aard van de opdracht, moeten door de ‘Wederpartij’ tijdig en schriftelijk of per e-mail worden gemeld.

3.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens de ‘Wederpartij’ aangebracht, die hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken, worden aan de ‘Wederpartij’ in rekening gebracht. Veranderingen die in de reeds verstrekte opdrachten worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door ‘Esculaap Media’ wordt overschreden. Indien ‘Esculaap Media’ op verzoek of met voorafgaande instemming van de ‘Wederpartij’ werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de ‘Wederpartij’ worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van ‘Esculaap Media’.

Artikel 4 Prijzen en prijsaanpassingen

4.1 Alle door ‘Esculaap Media’ gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. ‘Esculaap Media’ is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan de ‘Wederpartij’ door te berekenen.

4.2 ‘Esculaap Media’ behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, behoudens andersluidende afspraak, vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. ‘Esculaap Media’ stelt de ‘Wederpartij’ de prijs- en/of tariefverhoging tenminste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte te stellen. Indien de ‘Wederpartij’ van ‘Esculaap Media’ een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 5 Betaling en facturering

5.1 Betaling van facturen, zonder inhouding, verrekening of korting, te geschieden op een door ‘Esculaap Media’ aangewezen bankrekening. Betaling van facturen dient zonder inhouding, verrekening of korting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat ‘Wederpartij’ bij een niet tijdige betaling ook zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim is.

5.2 ‘Esculaap Media’ heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door ‘Esculaap Media’, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door ‘Esculaap Media’ is ontvangen.

5.3 Indien de ‘Wederpartij’ in verzuim is, is zij vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage. Indien de Wederpartij een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) is de wettelijke rente van toepassing.

5.4 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.Esculaap Media’ heeft te allen tijde het recht op volledige kosten- en schade vergoeding

5.5 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Wederpartij danwel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Wederpartij rustende verplichting is ‘Esculaap Media’ gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van ‘Esculaap Media’ om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Wederpartij te vorderen. ‘Esculaap Media’ is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan bij de ‘Wederpartij’ ontstaan door de ontbinding van de overeenkomst om de hiervoor genoemde redenen.

5.6 Indien de ‘Wederpartij’ het niet eens is met het door ‘Esculaap Media’ gefactureerde bedrag stelt zij ‘Esculaap Media’ daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen de betalingstermijn van 30 dagen, schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geacht wordt in te stemmen met het door ‘Esculaap Media’ gefactureerde bedrag.

5.7 ‘Esculaap Media’ behoudt zich het recht voor om eerdere openstaande facturen te verrekenen met gedane betalingen van latere facturen. Het is Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ‘Esculaap Media’ te verrekenen met een vordering van Wederpartij op Esculaap Media, uit welken hoofde dan ook. 5.8 Alle geleverde producten blijven het eigendom van ‘Esculaap Media’ tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de ‘Wederpartij’ ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Artikel 6 Beëindiging en Ontbinding Overeenkomst

6.1 ‘Esculaap Media’ kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de ‘Wederpartij’ geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien: a. de ‘Wederpartij’ surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd; b. de ‘Wederpartij’ haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert; c. de ‘Wederpartij’ één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door ‘ Esculaap Media’ hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven; d. ‘Esculaap Media’ de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

6.2 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan ‘Esculaap Media’ bij tekortkoming in de nakoming van de ‘Wederpartij’ rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

6.3 Indien ‘Wederpartij’ de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt voorafgaand aan de uitvoering door ‘Esculaap Media’, is hij gehouden aan ‘Esculaap Media’, alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (zoals de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke), te vergoeden en indien ‘Esculaap Media’ zulks wenst, de voor de uitvoering van de opdracht bestemde investering in materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door ‘Esculaap Media’ in zijn calculatie opgenomen prijzen, alles onverminderd het recht van ‘Esculaap Media’ op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de opzegging van de opdracht voortvloeiende kosten en schaden.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder o.a. auteursrechten, merkenrechten, en databankrechten op alle door ‘Esculaap Media’ uitgegeven producten en diensten berusten bij ‘Esculaap Media’, haar licentiegevers of de door Esculaap Media vertegenwoordigde auteurs. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van ‘Esculaap Media’ mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van ‘Esculaap Media’ worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

7.2 Het is de ‘ Wederpartij’ niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

7.3 Geen enkele bepaling in de met Wederpartij gesloten ‘overeenkomst’ of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen ‘Esculaap Media’ en ‘Wederpartij’ strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan ‘Wederpartij’ van rechten als bedoeld in artikel 7.1. ‘Wederpartij’ erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de ‘Esculaap Media’ overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

7.4 Indien ‘Wederpartij’ merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 7.1 bedoelde rechten, is ‘Wederpartij’ verplicht dit terstond schriftelijk aan ‘Esculaap Media’ mede te delen. ‘Wederpartij’ zal zonder schriftelijke toestemming van ‘Esculaap Media’ op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien ‘Esculaap Media’ beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Wederpartij daaraan op kosten van ‘Esculaap Media’ alle door ‘Esculaap Media’ gevraagde medewerking verlenen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van ‘Esculaap Media’ en vrijwaring

8.1 Indien ‘Esculaap Media’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 ‘Esculaap Media’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Esculaap Media’ is uitgegaan van door of namens de ‘wederpartij’ verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. ‘Esculaap Media’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’ of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven.

8.3 Indien ‘Esculaap Media’ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ‘Esculaap Media’ beperkt tot maximaal de factuurwaarde (exclusief BTW) van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze aansprakelijkheid geldt per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

8.4 Indien de overeenkomst langer duurt dan 6 maanden is de aansprakelijkheid van ‘Esculaap Media’ te allen tijde beperkt tot het over de laatste 6 maanden gefactureerde bedrag.

8.5 De aansprakelijkheid van ‘Esculaap Media’ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.6 ‘Esculaap Media’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’ of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de in de door ‘Esculaap Media’ verstrekte informatie of producten.

8.7 ‘Esculaap Media’ is nimmer aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie indien ‘Esculaap Media’ niet kan leveren als gevolg van conflicten met derden over intellectuele eigendom of inbreuk op enige rechten van derden.

8.8 De ‘Wederpartij’ vrijwaart ‘Esculaap Media’ voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de Wederpartij van de door ‘Esculaap Media’ uitgegeven producten. 8.9 De ‘wederpartij’ vrijwaart ‘Esculaap Media’ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ‘Esculaap Media’ toerekenbaar is. Indien ‘Esculaap Media’ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de ‘wederpartij’ gehouden ‘Esculaap Media’ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de ‘wederpartij’ in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ‘Esculaap Media’, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ‘Esculaap Media’ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de ‘wederpartij’.

Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames tegen de uitvoering van de ‘Overeenkomst’ door ‘Esculaap Media’ dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gedetailleerd doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van ‘Esculaap Media’ te worden gebracht, waarna alle rechten van de ‘Wederpartij’ jegens ‘Esculaap Media’ vervallen.

9.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van de ‘Wederpartij’ nooit op.

9.3 ‘Wederpartij’ is verplicht de retour te zenden goederen of producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal ‘Esculaap Media’, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door ‘Wederpartij’ bestelde en/of onbeschadigde goederen of produkten leveren of ter beschikking stellen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien naar het redelijk oordeel van ‘Esculaap Media’ als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door ‘Esculaap Media’ zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

10.2 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: stremmingen in vervoer en transport, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk, ziekte in het bedrijf van ‘Esculaap Media’ en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door ‘Esculaap Media’ naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

10.3 Indien ‘Esculaap Media’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle met ‘Esculaap Media’ gesloten ‘overeenkomsten’ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980.

11.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die behoren bij de door de ‘Esculaap Media’ met ‘Wederpartij’ gesloten ‘Overeenkomst’ zullen uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem/Nijmegen, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Deel II ADVERTENTIES

Artikel 12 Definities

Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Advertentiecontract: elke ‘overeenkomst’ tussen ‘Esculaap Media’ en ‘Wederpartij’ waarbij ‘Esculaap Media’ zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties.

Artikel 13 Toepasselijkheid

13.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Esculaap Media’ met betrekking tot advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit deze voorwaarden en de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de laatstgenoemde Regelen.

Artikel 14 Duur en termijn

14.1 Het advertentiecontract gaat in op de datum van plaatsing van de eerste binnen het kader van die ‘overeenkomst’ af te nemen advertentie. Volgt de eerste plaatsing van een advertentie niet binnen drie maanden na het aangaan van het advertentiecontract, dan zal deze overeenkomst geacht worden te zijn ingegaan op de datum, waarop de genoemde drie maanden zijn verstreken.

Artikel 15 Weigering van advertenties

15.1 ‘Esculaap Media’ heeft conform artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen het recht om zonder opgaaf van redenen een aanbod of een opdracht tot het aangaan van een advertentiecontract of losse advertenties niet te aanvaarden, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van ‘Esculaap Media’ kan leiden.

Artikel 16 Aanleveren materiaal

16.1 De ‘Wederpartij’ dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van ‘Esculaap Media’. Indien naar het oordeel van ‘Esculaap Media’ het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de ‘Wederpartij’ het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de ‘Wederpartij” aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

17.1 ‘Esculaap Media’ neemt gedurende 12 maanden na ter beschikkingstelling van het advertentiemateriaal door ‘Wederpartij’ de gebruikelijke zorg in acht voor dit materiaal. ‘Esculaap Media’ heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden het ter te beschikking gestelde materiaal te vernietigen, dan wel aan de ‘Wederpartij’ voor diens risico en rekening te retourneren.


Deel III ABONNEMENTEN

Artikel 18 Definitie

‘Wederpartij’/‘Abonnee’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon/‘Wederpartij’ met wie ‘Uitgever’ een Abonnementovereenkomst heeft gesloten.

Abonnement: De rechtsverhouding waarbinnen ‘Uitgever’ zich verbindt om periodiek aan de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ informatie te leveren op een informatiedrager, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ dient te worden voldaan.

Abonnementovereenkomst: de ‘Overeenkomst’ tussen ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ betreffende een Abonnement.

Artikel 19 Toepasselijkheid

19.1 De onder deze abonnementsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit     de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Uitgever’ met betrekking tot het aangaan van Abonnementovereenkomst.

Artikel 20 Wijziging voorwaarden

20.1 ‘Uitgever’ behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ in de uitgave waarop de overeenkomst betrekking heeft en niet voor depot van de wijziging bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 21 Aanbiedingen

21.1 De Abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden afgesloten.

21.2  ‘Uitgever’ is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een abonnementsovereenkomst te weigeren.

21.3 ‘Uitgever’ is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij ‘Uitgever’ ervoor zorg draagt dat de Titel ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief.

Artikel 22 Duur

22.1 Een Abonnement heeft, tenzij anders is overeengekomen en/of vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 23 Verlenging ,opzegging en beëindiging

23.1 Een Abonnement wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende termijn verlengd, tenzij de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ het Abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende Abonnement geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn van twee maanden. Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

23.2 Is sprake van een Abonnement afgesloten met en dooe een natuurlijk persoon, dan wordt het Abonnement geacht te zijn beëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze van deze persoon aan ‘Uitgever’ wordt medegedeeld.

Artikel 24 Facturering

24.1De als gevolg van de Abonnementsovereenkomst door de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

24.2 Abonnementen waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, worden, tenzij anders is

overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een prijs per pagina is afgesproken, worden periodiek of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de voorafgaande periode ontvangen pagina's. De abonnementstarieven behelzen tevens de verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld. Verzendkosten buiten Nederland zullen gescheiden worden berekend.

Artikel 25  Overdracht rechten

25.1 Het is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van ‘Uitgever’, rechten en/of plichten die aan een abonnement zijn verbonden, over te dragen aan een derde.

25.2 ‘Uitgever’ kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de Abonnementovereenkomst ontleent aan een derde overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ gerechtigd het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.